Prezentiáda předává 15 % učiva 2. stupně ZŠ a 8 % učiva SŠ (gymnázia)!

16.01.2023 | Pavlína Skudová | Organizace

Rámcové vzdělávací programy (RVP), které vytváří Národní pedagogický institut. Programy definují a určují, co všechno by si měl žák osvojit na základní škole a gymnáziu. Zároveň jsou podkladem pro Školní vzdělávací programy.

Tento článek je především pro Vás, učitele, abyste věděli co všechno Prezentiáda pokrývá a jak se žáci mohou zlepšit díky Prezentiádě a co je mohou naučit prezentační dovednosti. 

Základní školy

Žákům předáváme minimálně jeden bod z každé klíčové kompetence:

 • k učení (4/5 bodů)
 • k řešení problémů (3/5 bodů)
 • komunikativní (5/5 bodů)
 • sociální a personální (4/4 bodů)
 • digitální (4/6 bodů)

 

Vzdělávací oblasti:

Podle vzdělávacích oblastí naše metodika splňuje 50 z 329 bodů očekávaných výstupů z povinných částí (do bodu 5.9) pro 2. stupeň, tzn. účastí na Prezentiádě si žáci osvojí 15 % celého učiva, které by se měli za 2. stupeň základní školy naučit. Dále se věnujeme se průřezovým tématům Osobnostní a sociální výchovy (Osobnostní rozvoj a Sociální rozvoj) a Mediální výchovy (Receptivní činnost a produktivní činnost).

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk)

  • Komunikační a slohová výchova 
   • ČJL-9-1-01 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
   • ČJL-9-1-02 rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
   • ČJL-9-1-03 rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
   • ČJL-9-1-04 dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
   • ČJL-9-1-05 odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
   • ČJL-9-1-06 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
   • ČJL-9-1-07 zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
   • ČJL-9-1-08 využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
   • ČJL-9-1-09 uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
   • ČJL-9-1-10 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
  • Jazyková výchova (Očekávané výstupy žáka)
   • ČJL-9-2-01 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
  • Literární výchova (Očekávané výstupy žáka)
   • ČJL-9-3-08 porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
   • ČJL-9-3-09 vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
 • Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)

  • Závislosti, vztahy a práce s daty
   • M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data 
   • M-9-2-02 porovnává soubory dat
 • Informatika (Informatika)

  • Data, informace a modelování 
   • I-9-1-01 získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat 
   • I-9-1-02 navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu 
   • I-9-1-03 vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní 
   • I-9-1-04 zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji
  • Digitální technologie 
   • I-9-4-02 ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství)

  • Člověk ve společnosti
   • VO-9-1-03 kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí 
   • VO-9-1-04 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích
  • Člověk jako jedinec
   • VO-9-2-01 objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života 
   • VO-9-2-02 posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek 
   • VO-9-2-03 kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

  • Výtvarná výchova
   • VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává podněty z představ a fantazie 
   • VV-9-1-03 zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace 
   • VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 
   • VV-9-1-05 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku
   • VV-9-1-07 ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření
 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)

  • Výchova ke zdraví
   • VZ-9-1-01 respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
   • VZ-9-1-14 vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi
 • Člověk a svět práce (Člověk a svět práce)

  • Práce s technickými materiály
   • ČSP-9-1-03 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
   • ČSP-9-1-04 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku
  • Design a konstruování
   • ČSP-9-2-01 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
  • Využití digitálních technologií 
   • ČSP-9-7-01 ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky 
   • ČSP-9-7-02 propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení 
   • ČSP-9-7-03 pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi – cestování, obchod, vzdělávání, zábava 
 • Doplňující vzdělávací obory

  • Dramatická výchova
   • DV-9-1-01 uplatňuje kultivovaný mluvený a pohybový projev, dodržuje základy hlasové hygieny a správného držení těla 
   • DV-9-1-02 propojuje somatické dovednosti při verbálním a neverbálním vyjádření, na příkladech doloží souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i druhých 
   • DV-9-1-04 prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou
  • Etická výchova
   • EV-9-1-01 komunikuje otevřeně, pravdivě, s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci
   • EV-9-1-05 rozlišuje manipulační působení médií a identifikuje se s pozitivními prosociálními vzory
   • EV-9-1-07 je vnímavý k sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností přispívá k jejich řešení 
   • EV-9-1-08 analyzuje etické aspekty různých životních situací
  • Filmová výchova
   • FAV-9-1-10 přijímá po dohodě s ostatními členy týmu roli v tvůrčím týmu a aktivně ji naplňuje 
   • FAV-9-1-11 slovně i písemně se vyjadřuje k vlastnímu záměru a především k jeho obsahové struktuře
  • Taneční výchova
   • TPV-9-1-05 v improvizaci i tvorbě uplatňuje své vlastní zkušenosti a zážitky
 • Průřezová témata

  • Osobnostní a sociální výchova (6.1)

   • Kreativní myšlení
   • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
   • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (práce s trémou, improvizace apod.)
   • Sociální komunikace
   • Spolupráce a soutěž
  • Mediální výchova

   • Receptivní činnosti (kritické čtení, stavba mediálního sdělení, fungování a vliv média ve společnosti)
   • Produktivní činnosti (tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

Gymnázia

Na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnáziích žákům předáváme minimálně jeden bod z každé klíčové kompetence:

 • k učení (3/4 bodů)
 • k řešení problémů (4/6 bodů)
 • komunikativní (6/6 bodů)
 • sociální a personální (5/7 bodů)
 • digitální (4/6 bodů)
 • k podnikavosti (4/7 bodů)

Vzdělávací oblasti

Podle vzdělávacích oblastí naše metodika splňuje 28 z 417 bodů očekávaných výstupů, tzn. účastí na Prezentiádě si žáci osvojí více než 8 % celého učiva, které by na Střední škole měli probrat. Pro zajímavost – z okruhu Informatika a informační a komunikační technologie (5.8.1) splňujeme všechny body. Dále se věnujeme průřezovým tématům Osobnostní a sociální výchova (Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, Sociální komunikace a Spolupráce a soutěž) a Mediální výchova (Média a mediální produkce, Mediální produkty a jejich významy a Uživatelé).

 • 5.1.1.Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura); 12/15b

  • v mluveném projevu ovládá zásady spisovné výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá zvukové prostředky řeči (modulace síly, výšky hlasu a tempa řeči; umístění přízvuků a pauz, správné frázování)
  • v mluveném projevu vhodně užívá nonverbálních prostředků řeči
  • v písemném projevu dodržuje zásady pravopisu a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně využívá možností grafického členění textu
  • v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu
  • ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka
  • využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému strukturování výpovědí a k odlišení záměru mluvčího
  • v mluveném i psaném projevu vhodně využívá slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků češtiny
  • používá různé prostředky textového navazování vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a logické souvislosti sdělení; uplatní textové členění v souladu s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením tématu
  • při tvorbě vlastního textu mluveného i psaného využívá základní principy rétoriky
  • volí adekvátní komunikační strategie, zohledňuje partnera a publikum; rozeznává manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit
  • posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou
  • efektivně a samostatně využívá různých informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, internet)
 • 5 4.1. Člověk a společnost (Občanský a společenskovědní základ); 10b

  • Člověk jako jedinec 6b
   • objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
   • vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a poznává skutečnost, sebe i druhé lidi a co může jeho vnímání a poznávání ovlivňovat
   • porovnává různé metody učení a vyhodnocuje jejich účinnost pro své studium s ohledem na vlastní
   • psychické předpoklady, uplatňuje zásady duševní hygieny při práci a učení
   • využívá získané poznatky při sebepoznávání, poznávání druhých lidí, volbě profesní orientace
   • na příkladech ilustruje vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
  • Člověk ve společnosti 3b
   • uplatňuje společensky vhodné způsoby komunikace ve formálních i neformálních vztazích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší konstruktivním způsobem
   • respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
   • objasní podstatu některých sociálních problémů současnosti a popíše možné dopady sociálně-patologického chování na jedince a společnost
  • Úvod do filozofie a religionistiky 1
   • zhodnotí význam vědeckého poznání, techniky a nových technologií pro praktický život i možná rizika jejich zneužití
 • 5.5.1.Člověk a svět práce (Člověk a svět práce); 1

  • Trh práce a profesní volba 1
   • vhodně prezentuje vlastní osobu a práci, vhodně vystupuje při přijímacím pohovoru nebo konkurzu
 • 5.6.2. Umění a kultura (Hudební obor, Výtvarný obor); 1

  • Umělecká tvorba a komunikace
   • vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě
 • 5.7.1. Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví) 1

  • Vztahy mezi lidmi a formy soužití
   • korektně a citlivě řeší problémy založené na mezilidských vztazích
 • 5.8.1. Informatika a informační a komunikační technologie (Informatika a informační a komunikační technologie). 10/10

  • Digitální technologie 4
   • ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT
   • využívá teoretické i praktické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru k tvůrčímu a efektivnímu řešení úloh
   • organizuje účelně data a chrání je proti poškození či zneužití
   • orientuje se v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe
  • Zdroje a vyhledávání informací, komunikace 4

   • využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci
   • využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven, databází a výukových programů 
   • posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informací 
   • využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními a legislativními požadavky
  • Zpracování a prezentace informací 2
   • zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu
   • aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů
 • Průřezová témata 

  • 6.1 Osobnostní a sociální výchova 

   • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
   • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů (práce s trémou, improvizace apod.)
   • Sociální komunikace
   • Spolupráce a soutěž
  • 6.5 Mediální výchova

   • Receptivní činnosti (kritické čtení, stavba mediálního sdělení, fungování a vliv média ve společnosti)
   • Produktivní činnosti (tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu

Zdroje:

https://www.npi.cz/ramcove-vzdelavaci-programy 

https://www.npi.cz/ramcove-vzdelavaci-programy-zakladni-vzdelavani 

https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/